Bostadsanpassning i Hultsfreds kommun

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt hem så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Här kan du läsa om villkoren för att få bidrag och vad som ska vara med i din ansökan.

Vem kan få bidrag?

Du kan få bidrag för alla typer av varaktiga funktionsnedsättningar som kräver en anpassning av ditt hem. Om du till exempel har svårt att förflytta dig eller synsvaghet. Bidraget ges inte till dig som är tillfälligt funktionshindrad.

Ett krav för att få bidraget är att du har ett intyg av en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig som anser att bostadsanpassning är nödvändig. Det är utifrån detta intyg som du ansöker om bidrag.

Vid omfattande åtgärder bör intyget kompletteras med ett åtgärdsprogram med förslag till lämplig anpassning. Ett sådant program görs i samarbete med till exempel arbetsterapeut och skrivs in på intyget som du sedan ska bifoga i din ansökan.

För att få bidrag måste du bo permanent i den bostad du vill anpassa. Dessutom måste du antingen äga eller hyra bostaden eller bo i bostadsrätt. Om du hyr bostaden eller bor du i bostadsrätt måste du ha ett intyg från fastighetsägaren där denne tillåter att du får anpassa bostaden. Du som hyresgäst måste ha ett hyreskontrakt tecknat direkt med fastighetsägaren.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet i hemmet för dig som är funktionshindrad. Det kan gälla att sköta sin hygien, laga mat, förflytta i sig hemmet samt ta sig in- och ut ur bostaden. Bidraget kan användas för att exempelvis anpassa badrumsutrustning, sätta in bredare dörrar eller ta bort trösklar så att en rullstol lättare kan komma fram. Utomhus kan du få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångar med mera.
Bidraget kan inte sökas för grundläggande bostadsfunktioner eller åtgärder som måste utföras enligt plan- och bygglagen.

Observera att bidraget ska täcka en skälig kostnad för de godkända åtgärderna och att bidraget inte är inkomstprövat.

Byte av bostad

När en person med en funktionsnedsättning byter bostad ska den nya bostaden väljas så att behovet av bostadsanpassning begränsas.  I lagen om bostadsanpassningsbidrag står det bland annat:” Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.”