Hur hanteras snöskador i vinterväghållningen?

Tors plan i Hultsfred

Kommunen är skyldig att hålla kommunala gator och vägar framkomliga genom plogning och halkbekämpning. Driftansvaret i Hultsfreds och Högsby kommuner har Östra Smålands Kommunalteknikförbund, som anlitar ett stort antal leverantörer. Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid sedvanlig snöröjning, vilket ibland medför att fastighetsägarens egendom tar skada. Kommunen skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom mekanisk skada enligt följande definitioner:

Snötryck

Skador som uppkommer vid snötryck när snön plogas från vägen till vägkanten ersätts inte. Staket och brevlådor ska vara placerade på den egna tomten och i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck.

Mekanisk skada

Uppkommer då plogbladet eller maskinen skadar egendom som staket, murar, häckar och brevlådor. Om det visar sig att leverantören har gjort fel eller varit försumlig ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till staketet eller brevlådans, placering, ålder och skick.

Snöupplagsskador

När omotiverat stora upplag läggs innanför eller i anslutning till fastighetsgränser och ger skador på egendom ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren.

Hur anmäler jag en snöröjningsskada?

1. Anmälan görs på blankett så fort skadan upptäcks (dock senast 30/4 innevarande vintersäsong). Blanketten för skadeanmälan finns här nedan.

2. Blanketten skickas till Östra Smålands Kommunalteknikförbund via e-post till: jens.karlsson@osk.hultsfred.se eller med post till: Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred.

3. Skadan dokumenteras hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund och skickas sedan vidare till snöröjningsleverantören. Leverantören har ansvaret för att skadan besiktas och åtgärdas senast den 31 maj varje år.

4. I de fall som leverantören anser sig inte vara vållande till skadan görs en bedömning tillsammans med Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Denna bedömning görs med utgångspunkt från ovanstående skadetyper.

Överklagan

För att överklaga Östra Smålands Kommunalteknikförbunds beslut angående skador på egendom ska skadeståndsanspråk skriftligen inkomma till Östra Smålands Kommunalteknikförbund. Anspråket ska innehålla krav på den totala ersättning samt foton (om det finns) på den egendom som är skadad. Då görs en ny bedömning av skadan med en opartisk besiktningsman.