Information om grundavgift för renhållning i Högsby kommun

Allmänt

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa.

Renhållningstaxan för Högsby kommun är konstruerad i en fast och en rörlig del. Den rörliga delen kallas hämtningsavgift och avser sophämtning vid fastighet.

Den fasta delen av avgiften kallas grundavgift. Grundavgiften ska betalas för att täcka kommunens fasta kostnader för avfallshanteringen, såsom återvinningscentraler, hantering av farligt avfall, administration, planering och information. Kommunen har dessa kostnader även om fastighetsinnehavaren under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.

Länk till Föreskrifter om avfallshantering som du kan läsa i sin helhet.

Om man inte använder sitt hus

Om ingen alls kommer att vistas i huset och inget hushållsavfall kommer att uppkomma som måste hämtas av kommunen under en period av

  • minst en hel hämtningssäsong för fritidsbostad, eller
  • minst sex månader för permanentbostad

kan man ansöka om uppehåll i sophämtning. Detta gör man på särskild blankett som skickas till Myndighetsnämnden i Högsby kommun. Se kontakt till miljöinspektör nedan. Blanketten kan även hämtas på deras blankettarkiv.

Förutsättningen för att bli beviljad uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden. Du kan få uppehåll i max 5 år. Observera att nämnden tar ut en avgift på 780 kr för sin handläggning av din ansökan.

Om man beviljas uppehåll behöver man inte betala den rörliga delen av renhållningsavgiften. Även de som beviljas uppehåll i sophämtning måste dock betala den fasta avgiften – grundavgiften –  på 756 kr per år.

Observera att uppehåll i sophämtning inte kan beviljas retroaktivt.

Om huset inte är beboeligt

Om en fastighet är obebodd och dess byggnader är i sådant dåligt skick att de inte alls kan användas för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst 5 års tid) kan man ansöka om total befrielse från kommunal renhållning. Observera att nämnden tar ut en avgift för sin handläggning av ansökan.

Vid total befrielse sker ingen sophämtning från fastigheten och fastighetsinnehavaren har inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid total befrielse uttas vare sig grundavgift eller hämtningsavgift för renhållning.

Även för denna typ av befrielse ska ansökan lämnas till Myndighetsnämnden i Högsby kommun. Se kontakt till miljöinspektör nedan. Blanketten kan även hämtas på deras blankettarkiv.

Observera att total befrielse inte kan beviljas retroaktivt.