Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar i Hultsfreds kommun

Bild på enskild väg

Driftbidrag till enskilda vägar

Hultsfreds kommun lämnar bidrag till enskilda vägar (vägsamfälligheter) avseende barmark- och vinterväghållning. Enligt beslut i kommunfullmäktige § 91, 2004-11-29, utgår årligt kommunalt driftbidrag från och med 2005-01-01, med totalt 30 % av Trafikverkets godkända kostnader till respektive vägsamfällighet. Kommunens bidrag utbetalas årligen till respektive vägsamfällighet.

Trafikverkets anvisningar för ”Drift och underhåll av enskilda vägar” finns att ladda hem på Trafikverket. Se länk nedan.

Snöröjningsbidrag  för privata utfartsvägar

Du som är permanent boende vid ej statsbidragsberättigad väg (utfartsvägar) kan ansöka om ett årligt kommunalt bidrag till vinterväghållning.

Bidrag för år 2017

  • 0 – 100 m = ingen ersättning
  • 100 – 500 m = 1 452 kr
  • För varje meter över 500 meter tillkommer 4,54 kr

Vart tredje år görs en förnyad ansökan om snöröjningsbidrag för utfartsvägar.

Ansökan skickas till:
ÖSK
Box 507
577 26 Hultsfred