Slamtömning

Tömning av slam från enskilda avlopp (slamavskiljare och slutna tankar) är obligatoriskt.

  • Om du bor permanent i en fastighet sker tömning av slamavskiljare en gång per år.
  • Har du fritidsfastighet sker tömning vartannat år.
  • Om du behöver tömning utöver ordinarie schema så kontaktar du ÖSK.
  • Tidplan för 2019 års planerade tömningar kommer att presenteras här i februari-mars månad.

Så går det till

Under 2019 kommer entreprenören markera med orange färg på ditt brunnslock när din brunn blivit tömd. Se till att din slamavskiljare är väl utmärkt, exempelvis med en pinne eller flagga, samt att den är lätt tillgänglig för tömning.

Från och med 2017 ansvarar GDL Transport AB för slamtömning i både Hultsfreds och Högsby kommuner. All beställning och fakturering sker hos ÖSK. Avgiften för ordinarie schemalagd slamtömning beror på storleken på brunnen.

Vid beställning utanför ordinarie schemalagd tömning tillkommer en tilläggsavgift. Avgiften beror bland annat på hur snabbt tömningen behöver ske samt om extra slang (längre än 20 meter) behövs vid tömningen (på grund av att farbar väg fram till brunnen saknas).

Se taxan i sin helhet nedan.

Vid akut behov av tömning utanför kontorstid: GDL Transport AB 0492-178 20