Tillbud och arbetsskador

ÖSK ska såväl fysiskt som psykiskt vara en säker arbetsplats. Inställningen till arbetsmiljöarbetet ska präglas av ett ”tänk efter före-förhållningssätt”. Olyckorna ska alltså i så stor utsträckning som möjligt förebyggas och därmed aldrig komma att äga rum. De olyckor som redan skett ska statuera varnande exempel och användas i det fortsatta förebyggande arbetet. Det är därför viktigt att alla anmäler tillbud och arbetsskador samt att arbetsledare och andra berörda uppmärksammar anmälningarna och ser dom som ett verktyg i arbetet att förbättra arbetsmiljön.

Rutiner

För de arbetstagare som trots det förebyggande arbetet råkar ut för ett tillbud eller en olycka gäller nedanstående rutiner.

Blanketter för tillbud och arbetsskador hittar du här nedan. Rapporteringen skickas till personalsekreteraren. Arbetsskador ska alltid anmälas till ÖSK:s personalkonsult vid Hultsfreds kommun.

Arbetstagare ska vid tillbud eller arbetsskada:

 • anmäla händelsen/skadan till arbetsledaren
 • tillsammans med arbetsledaren och skyddsombud fylla i tillbudsblanketten/arbetsskadeanmälan
 • tillsammans med arbetsledare och skyddsombud diskutera vilka förändringar som kunde ha förhindrat händelsen/liknande olycksfall

Arbetsledaren ska:

 • omedelbart rapportera till förbundsledningen om olycksfall orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat. Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska rapporteras
 • tillsammans ska  arbetstagare och skyddsombud ansvara för att rätt blankett fylls i
 • utan dröjsmål sända ifyllda blanketter till förbundets personalkonsult
 • tillsammans med arbetstagare och skyddsombud diskutera vilka förbättringar som kan förhindra liknande olycksfall eller tillbud
 • på arbetsplatsen diskutera inträffade olycksfall eller tillbud för att på ett konstruktivt sätt hitta lösningar för att förhindra liknande händelser
 • föra in åtgärder i handlingsplanen och till förbundsdirektionen framföra de frågeställningar och åtgärdsförslag som överstiger befogenheterna

Blanketten för tillbud vidarebefordras till personalkonsulten/sekreteraren samverkansgruppen

Förbundsledningen ska:

 • till Arbetsmiljöverket omedelbart anmäla om olycksfall orsakat dödsfall eller svårare personskada, eller om olycksfall med flera inblandade har inträffat. Även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska anmälas.
 • tillsammans med samverkansgruppe noga följa arbetsplatsernas arbetsskador och tillbud
 • beakta i budgetarbetet de förslag som framtagits för att undvika upprepning av inträffade olycksfall och tillbud
 • tillsammans med samverkansgruppen stödja och uppmuntra arbetsplatsernas arbete med att förebygga olycksfall och uppmärksamma tillbud
 • årligen delge samverkansgruppen statistik över inträffade tillbud och arbetsskador

Personalkonsulten ska fortlöpande sammanställa statistik över de olycksfall, tillbud och sjukdomsfall som inträffat och delge ÖSK:s samverkansgrupp resultatet. CSK följer kontinuerligt upp förvaltningarnas rapporterade tillbud och arbetsskador. Blanketten för tillbud kan gallras efter utgången av varje verksamhetsår.