Beskrivning av fyrfacksmodellen

Hur fungerar fyrfackskärl?

Insamlingssystemet består av två stycken 370 liters soptunnor. Varje tunna har yttermåtten 769×860 millimeter det vill säga båda tunnorna bredvid varandra tar upp ca 1,6×0,9 meter. Höjden på tunnorna är ca 1100 millimeter. Tunnorna behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan t.ex. förvaras i garage när det inte är tömningsdag.

Båda tunnorna har en mellanvägg samt en insats med två fack. Varje tunna har därmed fyra fack och dubbla tunnor ger alltså möjlighet till sortering i åtta avfallstyper:

  • Tidningar
  • Pappersförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Matavfall
  • Brännbart restavfall

FyrfackskärlFörpackningar och tidningar läggs löst i respektive fack. Matavfall läggs i en papperspåse som t.ex. placeras under diskbänken. Påse och tillhörande pås hållare delas ut till hushållen. Den fyllda papperspåsen läggs sedan i rätt fack i fyrfackskärlet. Vanliga brännbara sopor som inte går att återvinna läggs som idag i en vanlig plastpåse och sedan i rätt fack i tunnan.

För tömning av flerfackskärlen används en specialbil, så kallad flerfacksbil. Samtliga fyra fack i kärlet töms samtidigt och avfallet fördelas i bilens fyra fack. När bilen är full töms de fyra facken på olika omlastningsplatser och varje avfallsslag omhändertas sedan separat.

Hämtningsintervallet är vanligtvis var 14:e dag för det kärl som innehåller matavfall. Det andra kärlet töms mer sällan, var fjärde vecka.