Publicerad: Uppdaterad: 2019-06-05 14:45

En gemensam avfallsplan för framtiden

Från 2015 och fram till 2025 gäller Hultsfreds och Högsby kommuns gemensamma avfallsplan. (Se alla dokument nedan)

Planen har arbetats fram för att med uppsatta mål och åtgärder försöka minska mängderna avfall. Och göra det bästa möjliga med vårt avfall för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Arbetet med den har gjorts genom ett samarbete mellan Östra Smålands kommunalteknikförbund, Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner samt Vimmerby Energi & Miljö AB.

Inriktningsmål, detaljerade mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

 1. Förebygga/minimera avfall
 2. Säkra hanteringen av farligt avfall
 3. Ta tillvara avfall som resurs
 4. Människa och miljö

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

 • Införa matavfallsinsamling
 • Införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
 • Erbjuda möjlighet till fastighetsnära insamling av batterier och lampor
 • Genomföra ett flertal informationsinsatser
 • Förbättra möjligheterna vid återvinningscentralerna att lämna avfall för återanvändning
 • Utreda möjligheterna till förbättrad tillgänglighet till återvinningscentralerna

 • Utveckla rutiner för avvikelserapportering
 • Iordningställa källsorteringslösningar i kommunala verksamheter
 • Ställa miljökrav vid upphandling av insamling, transport och behandling av avfall
 • Efterbehandla deponierna vid Kejsarkullens och Kolsrums avfallsanläggningar

I Avfallsplanen presenteras Mål och åtgärder för avfallshanteringen i Hultsfred och Högsby kommuner, Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram, Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål samt planerad Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram.

Bilagorna till planen innefattar en mer utförlig sammanställning av mål och åtgärder, bakgrundsfakta som uppgifter om kommunerna, avfallshantering, avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning, uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning för den nya avfallsplanen.

Från den 1 januari 2015 gäller även nya föreskrifter om avfallshantering som är anpassade till den nya avfallsplanen. De nya föreskrifterna för Hultsfreds och Högsby kommun är i princip likadana, med några mindre lokala variationer. Detta ger goda förutsättningar för det fortsatta samarbetet kommunerna emellan.

Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering har remitterats till en mängd olika organisationer och varit utställd för granskning av allmänheten. De inkomna synpunkterna har sammanställts och kommenterats och i vissa delar medfört ändringar och förtydliganden i dokumenten. Den är antagen kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Hela  avfallsplanen med bilagor kan du läsa i dokumenten här nedan.