Energideklaration

Enligt lag (2006:985) så ska alla offentliga lokaler samt flerbostadshus vara energideklarerade. Det gäller även nya byggnader och villor som säljs. Energideklarationen är giltig i 10 år.

Syftet med lagen är att det ska bli en effektivare energianvändning i byggnaden. Även inomhusmiljö ska bli bättre.

Energideklarationen ska upprättas av en oberoende certifierad energiexpert (CEX). Dessa kan du hitta på Boverkets webbsida. Se länk nedan.

Den 1 juli 2012 ändrades lagen om energideklarationer för byggnader.

De stora förändringarna är bland andra:

  • att ägaren är skyldig att se till att byggnaden besiktigas på plats,
  • att om energideklarationen är upprättad innan byggnaden bjuds ut till försäljning så ska säljaren se till att uppgift om byggnadens energiprestanda anges vid annonsering,
  • att Boverket numera utövar tillsynen för att energideklaration är upprättad.

En energideklaration ska innehålla:

  1. uppgift om byggnadens energiprestanda i kWh/m2
  2. uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) har utförts i byggnaden (flerbostadshus och lokaler)
  3. uppgift om radonmätning har utförts i byggnaden
  4. uppgift om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till en god inomhusmiljö. I så fall ska rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder finnas med, och
  5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma och jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.