Information om bidrag till utsmyckning i Högsby kommun

Nu finns möjlighet för Högsby kommuns föreningar att förfina ytterorterna med blommor eller annan utsmyckning året runt.

Bidragsfördelning och förutsättningar

En grundförutsättning för att en ort eller by ska vara aktuell för bidrag enligt
gällande regelverk är att kommunen är huvudman för gator eller grönytor där.
De orter som är aktuella är:

  • Högsby
  • Berga
  • Fagerhult
  • Fågelfors
  • Grönskåra
  • Långemåla
  • Ruda
  • Björkshult
  • Allgunnen

Det ska dock bara vara en förening i respektive ort som får bidraget.

Bidraget baseras på invånarantal med ett minimibelopp på 2 500 kr per år.
Fördelningen är baserad på inköpsvolymen för Högsby tätort.

Enligt politiskt beslut ska bidraget årligen omräknas baserat på uppdaterad
invånarstatistik. Därför måste en ny ansökan skickas in varje år.

Om alla medel inte används eller om någon orts föreningar inte ansöker om
bidraget kommer ÖSK gata/park att utföra punktinsatser på den allmänna marken i den orten/byn för motsvarande medel. Observera att det inte blir samma stora insats som om en förening själva utför det.

Hur gör jag för att ansöka om bidraget för min förening

Första året (2017) fick alla föreningar i kommunens föreningsregister en
ansökningsblankett skickade till sig. Från och med 2018 kommer blanketten finnas på  hemsidan att hämta hem för kommande års ansökningar. Där kommer även information om bidragets storlek uppdateras årligen.

Ansökan måste vara inkommen till ÖSK senast 28 februari. När sedan alla
ansökningar är handlagda kommer utbetalning ske till respektive
konto. Detta kommer ske senast 1 april.

Redovisning

Vid årets slut ska alla inköp redovisas med kvitto där det framgår vad som är
inhandlat.

Detta skickas till:
ÖSK, Box 507, 577 26 Hultsfred senast 15 december. Pengar som inte har använts under året, återbetalas senast 20 december.

Placering av blommor, blomlådor eller annan utsmyckning

Utplacering av utsmyckningen får endast ske på allmän mark som ägs av
kommunen. Ingen utplacering får ske på privat mark eller i anslutning till Trafikverks vägar.

All utplacering ska godkännas av ÖSK gata/parks förrådsansvarige i Högsby innan den sker. ÖSK gata/park förbehåller sig alltid rätten att ta bort utsmyckning som är placerad utan godkännande eller vid behov på grund av arbeten eller dylikt i området.

Utplacering får inte ske på gator/parkeringar eller andra hårdgjorda ytor innan sandsopningen är klar i området.