Information om grundavgift för vatten och avlopp

Den fasta grundavgiften i brukningsavgiften enligt va-taxa är densamma för alla till den allmänna va-anläggningen anslutna fastigheter.

Avgiftsskyldighet föreligger även om fastighetsägaren väljer att inte använda VA-anslutningen.

Den allmänna va-anläggningen tar genom grundavgiften ut ett minsta bidrag till täckande av anläggningens fasta kostnader, oavsett i vilken omfattning va-anläggningen används i det enskilda fallet. Fastighetens nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till förfogande närhelst det uppstår behov av den.

Den allmänna va-anläggningen måste dimensioneras för att fullt ut kunna tillgodose detta behov. Behovet grundar sig på en objektiv bedömning och inte fastighetsägarens egen uppfattning.

Detta förfarande följer lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, rättspraxis och doktrin.

Befrielse från avgiftsskyldighet för grundavgift i brukningsavgiften enligt va-taxa kan därför inte medges.