Information om grundavgift

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare skyldiga att betala en avgift enligt fastställd taxa.

Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Dessutom finns tilläggsavgifter.

Grundavgiften är miljöstyrande så att återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. Storleken på grundavgiften beror på kundkategori (villa/fritidshus/flerfamiljshus/verksamhet) och valt sorteringsalternativ (grönt/gult/rött).

För boende i en- och tvåfamiljshus, lägenheter samt fritidshus ingår i grundavgiften möjligheten att utan extra kostnad nyttja kommunens allmänna insamlingssystem som t ex återvinningscentraler, miljöbil och grovsopsinsamling.

Grundavgiften ska även täcka kommunens fasta kostnader för avfallshanteringen, såsom administration, planering och information. Kommunen har dessa kostnader även om fastighetsinnehavaren under en viss tidsperiod inte ger upphov till hushållsavfall som behöver hämtas vid fastigheten.

Om man inte använder sitt hus

Om ingen alls kommer att vistas i huset och inget hushållsavfall kommer att uppkomma som måste hämtas av kommunen under en period av

  • minst en hel hämtningssäsong för fritidsbostad, eller
  • minst sex månader för permanentbostad

kan man ansöka om uppehåll i sophämtning. Detta gör man på särskild blankett som skickas till Miljö- och byggnadsnämnden/Myndighetsnämnden i respektive kommun. Blanketter och information finns på
www.hultsfred.se/undantagavfall
www.hogsby.se/undantagavfall

Förutsättningen för att bli beviljad uppehåll är att inga människor vistas i fastigheten och att inget hushållsavfall uppkommer under den aktuella tidsperioden. Du kan få uppehåll i max 5 år. Observera att nämnden tar ut en avgift för sin handläggning av din ansökan.

Om man beviljas uppehåll behöver man inte betala någon hämtningsavgift för den tid som uppehållet gäller. Även de som beviljas uppehåll i sophämtning måste dock betala en viss grundavgift.

Observera att uppehåll i sophämtning inte kan beviljas retroaktivt.

Om huset inte är beboeligt

Om en fastighet är obebodd och dess byggnader är i sådant dåligt skick att de inte alls kan användas för bostadsändamål inom överskådlig framtid (minst 5 års tid) kan man ansöka om total befrielse från kommunal renhållning. Observera att nämnden tar ut en avgift för sin handläggning av ansökan.

Vid total befrielse sker ingen sophämtning från fastigheten och fastighetsinnehavaren har inte heller tillgång till kommunens avfallshantering vid återvinningscentral. Vid total befrielse uttas vare sig grundavgift eller hämtningsavgift för renhållning.

Även för denna typ av befrielse ska ansökan lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden/Myndighetsnämnden i respektive kommun. Blanketter och information finns på
www.hultsfred.se/undantagavfall
www.hogsby.se/undantagavfall
Observera att total befrielse inte kan beviljas retroaktivt.

Här kan du läsa gällande avfallsföreskrifter och renhållningstaxor i sin helhet:
http://osk.hultsfred.se/artikel/foreskrifter-om-avfallshantering/
http://osk.hultsfred.se/artikel/renhallningstaxa-hultsfred/