Överklaga kommunala beslut

Om man vill klaga på kommunala beslut skiljer man mellan laglighetsprövning (även kallat kommunalbesvär) och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

En laglighetsprövning prövar om

  • beslutet tillkommit på rätt sätt
  • kommunen överskridit sina befogenheter

Bara kommunmedlemmar har rätt att överklaga. Kommunmedlem är du som är mantalsskriven i kommunen eller äger en fastighet i kommunen.

Överklagandet ska lämnas till kommunen inom tre veckor från det att information om det färdiga protokollet satts upp på anslagstavlan i kommunhusets foajé. Kommunen skickar sedan ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten i Växjö. Det sker givetvis inte om inte beslutet innan dess har ändrats så som du vill.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär kan anföras av den som berörs av beslutet. Prövningen vid förvaltningsbesvär är fullständig. Den är alltså inte begränsad till lagligheten av det överklagade beslutet.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är dispens från kommunens sophämtning, beslut om bygglov och socialt bistånd.

Vid förvaltningsbesvär ska du lämna överklagandet till kommunen inom tre veckor från det att du fick beslutet.