Personuppgiftslagen

Vår behandling av personuppgifter styrs av personuppgiftslagen (PuL). Den ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Vems ansvar?

Det är förbundsdirektionen som ansvarar för att personuppgifter behandlas enligt lagen.

Ett exempel på behandling av personuppgifter är när man ansöker om renhållningsabonnemang. I den finns bland annat den sökandes namn, personnummer, adress och telefonnummer.

ÖSK:s hantering

Vi hanterar och förfogar över ett stort antal personuppgifter. Bland annat har vi ett register över befolkningen. I registret finns alla folkbokförda personer i kommunen med uppgift om personnummer, namn, adress, födelseort och civilstånd.

I vår dagliga verksamhet behöver vi i oftast inte något samtycke från den enskilde för att behandla personuppgifterna.
Skälet är att uppgifterna antingen används för myndighetsutövning, för att fullgöra skyldigheter enligt lag eller för att fullgöra avtal. Exempel är när vi administrerar vatten och avlopp.

Personuppgiftsombud

Förbundsdirektionen har ett personuppgiftsombud. Ombudets ska kontrollera att all behandling sker korrekt, lagligt och enligt god sed. Du kan vända dig till ombudet med allmänna frågor eller när du vill klaga.

Självklart har du rätt att få veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. En sådan begäran ska skickas till förbundsdirektionen. Du ska själv skriva under din begäran.

Information om publicering av personuppgifter

Vi publicerar vissa personuppgifter i kallelser, handlingar och protokoll. Syftet är att underlätta för allmänheten att ta del av nämndernas och styrelsernas arbete och beslut.