Reglemente för bidrag till enskilda vägar i Hultsfreds kommun

Från och med 2018 gäller nya reglementen för kommunalt bidrag till enskilda vägar i Hultsfreds kommun. Beslutade reglementen återfinns som bilagor längst ned i denna artikel.

En förenklad sammanfattning av reglementet återfinns nedan för respektive bidragsslag.

På grund av det rådande läget så har kommunen tagit beslut gällande årsmöte för enskilda vägar.

Info finns nedan Tillfällig ändring

Kommunalt driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag
Ett antal krav ska vara uppfyllda innan bidraget utbetalas varje år. Föreningen ska skicka in föregående års justerade årsmötesprotokoll samt kontaktuppgifter till ordförande och kassör. Om kommunen har erbjudit informations- och utbildningsträffar för föreningarna föregående år ska föreningen ha deltagit med minst en styrelserepresentant.

Årsmötesprotokollet skickas till osk@osk.hultsfred.se eller med post till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred. Mejlet eller kuvertet märks med ”Driftbidrag enskild väg”.

Om kraven är uppfyllda så utbetalas driftbidraget tidigast i februari månad till samma konto som föreningen angett till Trafikverket. Bidraget avser alltid föregående år.

Bidraget uppgår till kvarstående procentsats minus 10 procentenheter av Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms för samtliga vägar som vägföreningen förvaltar och får statligt bidrag för.

Exempel A) Förening X förvaltar två vägar. Den ena vägen är 2 000 m och man får 60 % statligt bidrag för den. Den andra vägen är 2 000 m och man får 80 % statligt bidrag för den. Det betyder att föreningen i snitt får 70 % statligt bidrag. Då ger kommunen 20 % (30-10) driftbidrag av Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms.

Driftbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala bolag, religiösa organisationer, privata skogsbolag och stiftelser. Detta gäller dock ej om det finns permanentboende med andelstal i vägen.

Särskilt underhålls- och investeringsbidrag till enskilda vägar med statsbidrag
För att kommunalt bidrag ska utbetalas ska åtgärden vara bidragsberättigad hos Trafikverket.
Bidraget betalas inte ut förrän vägföreningen lämnat in Trafikverkets godkända besiktningsprotokoll.

Bidrag utbetalas i turordning från när protokollen lämnas in till ÖSK. Om budgeten för aktuellt bidrag är förbrukat innevarande år utbetalas bidraget i turordning kommande år. För tillfället uppgår budgeten 2018 till 100 tkr och för 2019 och framåt har det äskats för en budget på 300 tkr årligen.

Besiktningsprotokollet skickas till osk@osk.hultsfred.se eller med post till Östra Smålands Kommunalteknikförbund, Box 507, 577 26 Hultsfred. Mejlet eller kuvertet märks med ”Investeringsbidrag enskilda väg”.

Bidraget uppgår till kvarstående procentsats av Trafikverkets bidragsgrundande kostnad inklusive moms.

Exempel B) Förening X har bytt ut trummor för 100 tkr. Trafikverket har räknat ut sin bidragsgrundande kostnad inklusive moms till 120 tkr och beviljar bidrag om 60 %. Det kommunala bidraget uppgår då till 48 tkr (40 % x 120 tkr).

Särskilt underhålls- och investeringsbidrag utbetalas ej till statliga bolag, kommunala bolag, religiösa organisationer, privata skogsbolag och stiftelser. Detta gäller dock ej om det finns permanentboende med andelstal i vägen.

Särskilt underhålls- och investeringsbidrag kan också utbetalas som bidrag för kostnader vid lantmäteriförrättningar gällande föreningens vägar med statsbidrag där den tidigare förrättningen är utförd före 2010. Bidrag utbetalas för den typen av kostnader med 90 % av den totala kostnaden.

Bidrag för lantmäteriförrättningar utbetalas först när förrättningen vunnit laga kraft och när kopia på betald faktura till Lantmäteriet inkommit till ÖSK.
Även här gäller turordningsprincipen från när kopia på betald faktura inkommit. Detta skickas till samma adresser som ovan men märks med ”Förrättningsbidrag enskild väg”.

Driftbidrag till enskilda vägar utan statsbidrag med permanentboende (privata utfartsvägar)
Permanentboende längs privat utfartsväg mellan 100-500 m har möjlighet att ansöka om ett kommunalt driftbidrag för snöröjning om ett fast belopp på 1 000 kr per år.
Om vägen överstiger 500 m har man utöver det fasta beloppet också möjlighet att ansöka om ett bidrag motsvarande Trafikverkets beräknade kostnad inklusive moms för vinterunderhåll per löpmeter, för överstigande meter över 500 m.

Exempel C) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m är berättigad till 1 600 kr enligt 2017 års beräknade kostnader från Trafikverket (1 000 kr + 100 x 6 kr/lpm).

Permanentboende längs privat utfartsväg över 100 m som låter vägförening med statligt bidrag sköta snöröjningen på sin privata väg har möjlighet att ansöka om ett bidrag motsvarande Trafikverkets beräknade kostnad inklusive moms för vinterunderhåll för hela sträckan.

Bidragsnivå enligt § 14 ska även utbetalas om enskild väghållare på privat utfartsväg kan redovisa att det inte finns möjlighet att ansluta sig till en vägsamfällighetsförening.

Exempel D) Permanentboende längs privat utfartsväg på 600 m som får vägförening med statligt bidrag att sköta snöröjningen är istället berättigad till 3 600 kr enligt 2017 års beräknade kostnader från Trafikverket (600 x 6 kr/lpm).

Om flera permanentboende finns längs en privat utfartsväg kan bidraget endast ansökas av den som bor längst in på vägen.

Permanentboende längs privat utfartsväg kan när som helst under året ansöka om hela bidraget. Ansökan gäller för tre år i taget. Efter tre år måste ny ansökan skickas in om bidraget ska fortsätta gälla. Ansökningsblankett hittar du nedan.