Så ansöker du om bostadsanpassning

Information till sökande om bostadsanpassningsbidrag samt  intygsskrivande (arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare, distriktsköterska)

Bostadsanpassning i Hultsfreds kommun        

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa ditt hem så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Här kan du läsa om villkoren för att få bidrag och vad som ska vara med i din ansökan.

Så ansöker du om bostadsanpassning

Ansökan                                                                                                                  

Du måste ha ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig. Som intygar att bostadsanpassning är nödvändig. Fyll i ansökningsblanketten och skicka till adressen som står angiven. I samma kuvert måste du bifoga intygen från arbetsterapeut eller läkare, fastighetsägare samt fullmakt för kontaktpersonen om du själv ej kan hantera handlingarna.

Du kan välja att sköta anpassningen själv eller låta kommunen göra det.

Väljer du att göra det själv bifogar du handlingar som offerter och ritningar över hur arbetet med bostadsanpassningen ska gå till.  När du skickat iväg komplett ansökan blir den prövad av kommunen som sedan fattas ett beslut om bidraget. Blir din ansökan godkänd får du bidraget när bostadsanpassningen av ditt hem är klar.

Vill du att kommunen hjälper dig med anpassning så meddelar ni det via fullmakten. Kommunen väljer och sluter då avtal med entreprenör åt dig. Men det är fortfarande du som är den egentlige avtalsparten. Kommunen betalar då arbetet som utförs istället för att betala ut bidraget till dig.

Överklaga 

Om du som sökt bidraget inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga hos Förvaltningsrätten i Växjö. Detta gör du i ett skriftligt överklagande där du beskriver vilket beslut du vill överklaga, varför du tycker att beslutet är fel och vilken ändring du vill ha. Överklagandet skickar du sedan till din kommun. Överklagandet måste ha kommit fram till kommunen inom tre veckor från den dag då du fick veta beslutet. Kommunen skickar därefter vidare din överklagan till Förvaltningsrätten.

Vem kan få bidrag? 

Du kan få bidrag för alla typer av varaktiga funktionsnedsättningar som kräver en anpassning av ditt hem. Om du till exempel har svårt att förflytta dig eller synsvaghet. Bidraget ges inte till dig som är tillfälligt funktionshindrad.

Ett krav för att få bidraget är att du har ett intyg av en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig som anser att bostadsanpassning är nödvändig. Det är utifrån detta intyg som du ansöker om bidrag.

För att få bidrag måste du bo permanent i den bostad du vill anpassa. Dessutom måste du antingen äga eller hyra bostaden eller bo i bostadsrätt. Om du hyr bostaden eller bor i bostadsrätt måste du ha ett intyg från fastighetsägaren där denne tillåter att du får anpassa bostaden. Du som hyresgäst måste ha ett hyreskontrakt tecknat direkt med fastighetsägaren.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet i hemmet för dig som är funktionshindrad. Det kan gälla att sköta sin hygien, laga mat, förflytta i sig hemmet samt ta sig in- och ut ur bostaden. Bidraget kan användas för att exempelvis anpassa badrumsutrustning, sätta in bredare dörrar eller ta bort trösklar så att en rullstol lättare kan komma fram. Utomhus kan du få bidrag till räcken och ledstänger, ramper, hårdgöring av gångar med mera.
Bidraget kan inte sökas för grundläggande bostadsfunktioner eller åtgärder som måste utföras enligt plan- och bygglagen. Observera att bidraget ska täcka en skälig kostnad för de godkända åtgärderna och att bidraget inte är inkomstprövat.

Byte av bostad  

När en person med en funktionsnedsättning byter bostad ska den nya bostaden väljas så att behovet av bostadsanpassning begränsas.  I lagen om bostadsanpassningsbidrag står det bland annat:” Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.”