Vatten- och avloppsplan Högsby

Högsby kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Kommunen tog fram en VA-översikt 2012. Därefter antogs en VA-policy som är styrdokument och som fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder.

VA-policyn som antogs av kommunfullmäktige 3 juni 2013 ligger till grund för den fortsatta VA-planeringen i kommunen och kommer att ses över en gång under varje mandatperiod tillsammans med VA-planen.

VA-planen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08 och är utarbetad utifrån VA-översikten och VA-policyn. VA-planen för Högsby handlar till stor del om att ta fram kunskap och underlag, samt att utarbeta rutiner och handlingsplaner, parallellt med kommunens löpande arbete med VA-frågor.

VA-huvudmannen genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund samordnar VA-planeringen i kommunen och ansvarar för att styrdokument avseende VA-planeringen regelbundet diskuteras och vid behov uppdateras.