Vatten och avloppsplan Hultsfred

Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Kommunen tog fram en VA-översikt 2012. Därefter antogs en VA-policy och en VA-plan som är styrdokument som fastställer strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika frågor och prioriteringsgrunder.

VA-policyn som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 §66 ligger till grund för den fortsatta VA-planeringen i kommunen och kommer att ses över en gång under varje mandatperiod tillsammans med VA-planen.

VA-planen antogs av kommunfullmäktige 2018-05-28 §151 och är utarbetad utifrån VA-översikten och VA-policyn. Den första versionen av VA-planen för Hultsfred handlar till stor del om att ta fram kunskap och underlag, samt att utarbeta rutiner och handlingsplaner, parallellt med kommunens löpande arbete med VA-frågor. VA-planen har reviderats och antagits av kommunfullmäktige 2021-06-21.

VA-huvudmannen genom Östra Smålands Kommunalteknikförbund samordnar VA-planeringen i kommunen och ansvarar för att styrdokument avseende VA-planeringen regelbundet diskuteras och vid behov uppdateras.