Vattenprojekt på gång just nu

Här är några av de vattenrelaterade projekt som är på gång just nu.

Vattenkiosk
ÖSK kommer bygga en vattenkiosk i Hultsfred och en i Högsby. Dessa är anslutna till dricksvattenledningar men vattnet man kan hämta här benämns som “tekniskt vatten” då man inte kan garantera en hantering som uppfyller livsmedelskraven som gäller till exempel för ett bostadshus. Dessa kiosker är tänkta för till exempel brandbilar och spolbilar som behöver vatten till sina arbeten. Dessa behöver stora uttag av vatten under kort tid och detta ska vara möjligt på en plats med stora vattenledningar, som är trafiksäker och inte stör trafiken. Vattenkioskerna kommer även innehålla en dricksvattentapp för de små behoven, till exempel för en passerande husbil.
Det tekniska vattnet kommer att kosta pengar för den som hämtar för att kostnaden inte ska belasta tillhandahållandet av dricksvatten.

Mobil pumpstation för å- eller sjövatten
Kommunen behöver vatten för till exempel planteringar och sopmaskiner. I arbetet med att minska förbrukningen av dricksvatten kommer ÖSK att skaffa två mobila pumpstationer för Hultsfreds och Högsby kommuner så att det under vår, sommar och höst är möjligt att använda å- eller sjövatten till sådant som inte kräver dricksvattenkvalité inom den kommunala verksamheten.

Nyhagen industriområde
Vid stora vattenflöden och vid häftiga regn så är det många platser där vattnet inte hinner undan. Inga dagvattenledningar, diken, dammar och naturliga vattendrag klarar de mängderna. Det finns platser som behöver förbättras och det är ett ständigt pågående arbete. Intill Nyhagen rinner det ett fint vattendrag som leder vidare i öppna diken och ledningar för att sedan mynna ut i Hulingen. En insats som nu är aktuell är att bättra på invallningen mot en fastighet samt att byta ut gamla ledningar på Industrigatan. Om möjligt ska man även göra ett större fördröjningsdike.

Snålspolande vattenmunstycken
I vissa av kommunens fastigheter har det monterats snålspolande vattenmunstycken på vattenkranarna. Munstyckenas speciella vattensparande teknik gör att det går åt cirka 98 procent mindre vatten vid användning.
Läs en artikel om projektet här. 

Herrstorpet
Dagvatten på Herrstorpet i Hultsfred ska i första hand omhändertas lokalt och/eller fördröjas inom kvarters- och tomtmark. Detta görs genom att ta hand om dagvattnet på fördröjningsytor eller dammar. Efter rening leds vattnet vidare ut i Hulingen. Till exempel kommer de flesta flesta vägarna inom området att avvattnas med brunnar som i sin tur leder vattnet vidare i dagvattenledningar. Dessa ledningar mynnar ut i två nya dammar där dagvattnet ska fördröjas och renas innan det leds vidare ut till Hulingen.

Dagvatten, grundvatten eller ytvatten? Läs mer om de olika begreppen här.