Riktlinjer, regler och uppdrag

 

Föreskrifter om avfallshantering

I kommunens föreskrifter om avfallshantering (en del av kommunens renhållningsordning) finns bestämmelser om hur avfall tas om hand i kommunen, hur det ska sorteras, var och hur olika avfallstyper ska lämnas, fastighetsinnehavares ansvar samt regler för tömning av slambrunnar, latrinhämtning, kompostering med mera. Se kommunernas föreskrifter nedan.

Avfallsföreskrifter 2022 Hultsfred

Avfallsföreskrifter 2022 Högsby

I vissa fall kan du ansöka om undantag från bestämmelserna eller själv omhänderta ditt avfall. Alla sådana ärenden prövas av miljö- och byggnadsförvaltningen i respektive kommun.

Länk till Hultsfreds kommun

Länk till Högsby kommun

En gemensam avfallsplan för framtiden

Från 2015 och fram till 2025 gäller Hultsfreds och Högsby kommuns gemensamma avfallsplan. (Se alla dokument nedan)

Planen har arbetats fram för att med uppsatta mål och åtgärder försöka minska mängderna avfall. Och göra det bästa möjliga med vårt avfall för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Arbetet med den har gjorts genom ett samarbete mellan Östra Smålands kommunalteknikförbund, Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner samt Vimmerby Energi & Miljö AB.

Inriktningsmål, detaljerade mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden:

 1. Förebygga/minimera avfall
 2. Säkra hanteringen av farligt avfall
 3. Ta tillvara avfall som resurs
 4. Människa och miljö

Åtgärder för att uppnå avfallsplanens mål är bland annat:

 • Införa matavfallsinsamling
 • Införa fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar
 • Erbjuda möjlighet till fastighetsnära insamling av batterier och lampor
 • Genomföra ett flertal informationsinsatser
 • Förbättra möjligheterna vid återvinningscentralerna att lämna avfall för återanvändning
 • Utreda möjligheterna till förbättrad tillgänglighet till återvinningscentralerna

 • Utveckla rutiner för avvikelserapportering
 • Ställa miljökrav vid upphandling av insamling, transport och behandling av avfall
 • Efterbehandla deponierna vid Kejsarkullens och Kolsrums avfallsanläggningar

I Avfallsplanen presenteras Mål och åtgärder för avfallshanteringen i Hultsfred och Högsby kommuner, Konsekvenser av avfallsplanens åtgärdsprogram, Medel och verktyg för att uppnå avfallsplanens mål samt planerad Uppföljning av avfallsplanens mål och åtgärdsprogram.

Bilagorna till planen innefattar en mer utförlig sammanställning av mål och åtgärder, bakgrundsfakta som uppgifter om kommunerna, avfallshantering, avfallsmängder, anläggningar, miljömål och lagstiftning, uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning för den nya avfallsplanen.

Avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering har remitterats till en mängd olika organisationer och varit utställd för granskning av allmänheten. De inkomna synpunkterna har sammanställts och kommenterats och i vissa delar medfört ändringar och förtydliganden i dokumenten. Den är antagen kommunfullmäktige i båda kommunerna.

Gemensam handlingsplan för förorenad mark

Runt om i våra kommuner finns platser som är förorenade och som har påverkat vår närmiljö. I Sverige finns ett övergripande miljömål om att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation, där de stora miljöproblemen är lösta. Utifrån detta finns även regionala mål om när dessa platser ska vara åtgärdade. Målbilden är att alla områden med stor och mycket stor risk för människors hälsa och miljö ska vara åtgärdade senast 2050.

För att kommunerna ska kunna arbeta strategiskt med detta  har en handlingsplan tagits fram. Tanken är att den ska ge en översiktlig bild av arbetets omfattning, målsättning och prioritering samt resursåtgång.

Handlingsplan