Villa och fritidshus

en röd stugaFoto: Most Photos

I januari 2024 tar kommunen över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha insamling av mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall i nära anslutning till fastigheten.

Sedan 2017 erbjuder kommunen fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar via ett fyrfackssystem. De villor och fritidshus som i dagsläget inte har detta system kommer automatiskt få fyrfackskärl under 2024. Kommunen planerar för när bytet ska ske. Du som påverkas av bytet kommer få information om detta.

GDL ansvarar för hämtning och insamling av allt hushållsavfall. På hämtningsdagen är det viktigt att du ställer kärlet på sin plats som är max fyra meter från gatan eller hämtningsplatsen. Kärlet måste dessutom stå på sin plats före klockan 6.00. Annars kanske inte dina sopor blir hämtade. Ställ gärna fram kärlet kvällen innan om det inte är möjligt att jämt låta den stå på hämtningsplatsen.

Undantag kring hushållsavfall och avloppfraktioner

Du ansöker om undantag hos miljö- och byggnadsnämnden.

Vanliga frågor och svar

Mina sidor

Här kan du bland annat se vilka dagar dina avfallskärl töms, anmäla missad tömning eller beställa extra tömning av kärl, latrin eller slam.

Länk till Mina sidor

Varför måste du ha sophämtning?

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 20.
Det innebär att du som fastighetsägare är skyldig att betala avgift enligt fastställd taxa. Du är även skyldig att anmäla till kommunen om det är någon förändring i fastighetens användande och utformning. Det kan innebära ett ändrat behov av avfallshämtning eller ändrad avgift.

Varför och vad är syftet med att införa obligatoriskt fastighetsnära förpackningsinsamling?

Nationella kartläggningar visar att hämtning av förpackningar i anslutning till bostaden är det bästa för både miljön, boendeservicen och arbetsmiljön.

Den nya förordningen om förpackningar säger även att alla senast 1 januari 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen – Regeringen.se

Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster med kommunernas ansvar för insamling av mat- och restavfall. På sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen ökar och därmed mer materialåtervinning.

Vad innebär det för mig att ha ett fastighetsnära insamlingssystem?

Det innebär att du i anslutning till din bostad ska kunna sortera ut ditt avfall i åtta avfallsfraktioner. Matavfall, restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgade- och färgade glasförpackningar.

Detta bidrar till att du endast behöver lämna de skrymmande förpackningarna på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.

När får alla villa- och fritidshushåll möjlighet till fastighetsnära insamling?

Under 2024 kommer du som fastighetsägare till villa- eller fritidshushåll som idag inte har hämtning i två fyrfackskärl automatiskt få ditt nuvarande avfallskärl utbytt till två fyrfackskärl. Har du ett gult abonnemang med bara kärl 1 kommer du får ett kärl 2 utställt. Du kommer i god tid innan bytet få direktinformation.

Kan fastighetsägare lämna sina förpackningar någon annanstans för att slippa nya kärl på tomten?

Nej. En fastighetsägare kan inte avböja fastighetsnära insamling. Skrymmande förpackningsavfall lämnas fortfarande vid återvinningsstation eller på återvinningscentralen.

Vad kommer det kosta?

Förpackningar kommer även fortsättningsvis omfattas av producentansvar och förpackningsavgifter som tas ut i affären ska finansiera både insamling och återvinning av förpackningarna. Du kan få mer information om  vilka avgifter som gäller för dig och ditt hushåll om du följer länken nedan till renhållningstaxan.

Renhållningstaxa

Vilka förpackningsslag ska sorteras ut?

Förpackningsavfall av papper, plast, metall och färgat och ofärgat glas ska sorteras och hämtas fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av samma materialslag ska sorteras och lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Övrigt förpackningsmaterial som trä, textil, keramik och porslin, samlas på till exempel återvinningscentraler.

Vad händer med mitt avfall?

Det avfall som du sorterar och lägger i din soptunna körs till vår omlastningsanläggning som ligger vid Kejsarkullen mellan Hultsfred och Målilla. Där lastas avfallet om till containrar som sedan transporteras till olika anläggningar för behandling och återvinning.

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 20.

Matavfallet transporteras till Tekniska Verkens biogasanläggning i Linköping. I biogasanläggningen rötas matavfallet. Biogasen uppgraderas till fordonsgas. Rötresten sprids på åkermark som gödselmedel. På så sätt tas både energi- och näringsinnehållet i avfallet tillvara.

Förpackningar och tidningar transporteras till olika anläggningar för materialåtervinning.

Restavfallet körs till Tekniska Verken i Linköping. Där tas energin i avfallet tillvara, genom förbränning. Energin används till fjärrvärme.

För att spara på jordens resurser och undvika onödiga utsläpp i miljön är det viktigt att du sorterar ditt avfall. Farligt avfall får aldrig läggas i soptunnan.

Hur fungerar fyrfackskärl?

Insamlingssystemet består av två stycken 370 liters soptunnor. Varje tunna har yttermåtten 769×860 millimeter det vill säga båda tunnorna bredvid varandra tar upp ca 1,6×0,9 meter. Höjden på tunnorna är ca 1100 millimeter. Tunnorna behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan t.ex. förvaras i garage när det inte är tömningsdag.

Båda tunnorna har en mellanvägg samt en insats med två fack. Varje tunna har därmed fyra fack och dubbla tunnor ger alltså möjlighet till sortering i åtta avfallstyper:

 • Tidningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Matavfall
 • Brännbart restavfall

Sophantering för fritidshus med sommartömning - Ystads kommun

Förpackningar och tidningar läggs löst i respektive fack. Matavfall läggs i en papperspåse som t.ex. placeras under diskbänken. Påse och tillhörande hållare delas ut till hushållen. Den fyllda papperspåsen läggs sedan i kärl 1. Vanliga brännbara sopor, som restavfall, som inte går att återvinna läggs som idag i en vanlig plastpåse och sedan i kärl 1

För tömning av fyrfackskärlen används en specialbil, så kallad flerfacksbil. Samtliga fyra fack i kärlet hämtas samtidigt och avfallet fördelas i bilens fyra fack. När bilen är full töms de fyra facken på olika omlastningsplatser och varje avfallsslag omhändertas sedan separat.

Hämtningsintervallet är vanligtvis var 14:e dag för kärl 1. Kärl 2 hämtas var 4:e vecka.

Vad gäller för kompostering av matavfall?

Om du vill varmkompostera ditt matavfall måste du först lämna en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsförvaltning.

Anmälan till Hultsfreds kommun.

Anmälan till Högsby kommun.

Vad kan jag varmkompostera?

Mycket av det som slängs i de vanliga hushållssoporna kan faktiskt varmkomposteras. Ungefär en tredjedel av vikten i en soppåse är komposterbart material. Det kan till exempel vara:

 • Allt rens från kött, fisk och annan mat.
 • Alla skal från ägg, potatis, apelsin och andra frukter.
 • Alla blad och blast från sallad, kål, morötter och andra grönsaker och rotfrukter.
 • All kaffesump och allt du skrapar bort från tallriken med hushållspapper.
 • Allt gammalt bröd och andra gamla rester. Allt som blivit mögligt och härsket.
 • Alla vissna blommor och alla blad som du plockar av från dina gröna växter.

Vindskydd för dina kärl

Funderar du på att bygga ett skydd för dina fyrfackskärl? Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för vindskydd och även en konstruktionsritning.

 • Riktlinjerna är antagna av Hultsfreds kommun.
 • Riktlinjerna är reviderade 2017-12-13.

Tänk på att kärlen ska stå med lockets gångjärn utåt på hämtningsdagen.

Riktlinjer för vindskydd