Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige…

Information om grundavgift

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare…

Föreskrifter om avfallshantering

I kommunens föreskrifter om avfallshantering (en del av kommunens renhållningsordning) finns bestämmelser om hur avfall tas om hand i kommunen,…

Felsorterat

Felsorterat i sopkärlet När du sorterar ditt avfall fel sker det på bekostnad av miljön, oss och dig. Därför kan…