Felsorterat

Felsorterat i sopkärlet När du sorterar ditt avfall fel sker det på bekostnad av miljön, oss och dig. Därför kan…

Föreskrifter om avfallshantering

I kommunens föreskrifter om avfallshantering (en del av kommunens renhållningsordning) finns bestämmelser om hur avfall tas om hand i kommunen,…

Information om grundavgift

Kommunen är skyldig att ta hand om allt hushållsavfall enligt Miljöbalken kap 15 § 8. För detta är alla fastighetsägare…

Renhållningstaxa

Renhållningstaxan innehåller en lista över vilka avgifter som gäller för avfallshanteringen, både för invånare och verksamheter. Taxan beslutas av kommunfullmäktige…